Info / Bestyrelse / Generalforsamling

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling starter med fællesspisning, menuen er biksemad.

 

Tilmelding til spisning senest søndag 19/2 kl. 17.00

Ordinær generalforsamling t0rsdag d. 23/2 2016 kl. 19.00.
 
Dagsorden:
1: Valg af dirigent og referent.

2: Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab. Godkendelse heraf.
 
3: Godkendelse af mål og handlingsplaner fra de generalforsamlingsgodkendte udvalg.
 
4: Uddeling af flidspræmier og evt. udnævnelser. 
 
5: Evt. indkomne forslag.
 
6: Forelæggelse af årsbudget samt fastsættelse af kontingenter.

7: Valg til bestyrelsen.
Kasserer er på valg, Kaj Kalhof modtager ikke genvalg.
Næstformand er på valg.
Godkendelse af formændene for de stående udvalg.

8: Valg af 2 interne revisorer. 
 
9: Eventuelt.
 
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 9. februar 2015.
Skive Roklub | CVR: 33453795 | Strandvejen 22, 7800 Skive - Danmark | Tlf.: 97 52 09 42